1

Hubville - konceptutveckling

Hur skulle vi göra om vi startade om från början, om vi verkligen drog ekologisk och social hållbarhet till sin spets? I den frågeställningen har Hubville vuxit fram, med en stark ambition att tillräckligt snabbt lyckas ställa om till ett resilient samhälle.

Ett alldeles nytt samhälle inom planetära gränser, där människor älskar att bo, arbeta och umgås. Det goda livet i samklang med naturen. Här råder balans mellan ekologisk social omsorg, livskvalitet och förutsättningar för ett blomstrande näringsliv som tar ansvar för kommande generationer.

Hubville är ett samverkansprojekt som inkluderar experters förslag och allmänhetens drömmar och önskemål om ett bättre framtida samhälle.

19

Vår vision - en hållbar värld

En attraktiv livsstil inom planetära gränser

För att vara enade och ändra världen behövs en tydlig riktning att samlas kring. Vi vill skapa ett ekologiskt hållbart samhälle där människor mår bra, och utvecklas socialt och professionellt. Ett samhälle som präglas av delaktighet inom planetens ramar, och som är snällt mot jordarna som förser jordens samtliga invånare med mat.

a

En ny stadsbyggnad ska formeras kring den grunden och blir ny samhällsnorm, i Sverige och internationellt. Engagemanget hos många människor ger liv till en långsiktig samhällsberättelse som är förankrad i omtanke om varandra och planeten.

20

Hubville - Vetlanda

Vetlanda är den planerade pilotkommunen för Sveriges första Hubville, ett stadsutvecklingsprojekt som ska visa hur ett hållbart samhälle kan se ut i verkligheten.

– Det är hedrande att vi har blivit utvalda att vara en del i processen med att ta fram framtidens hållbara samhälle. Hubvilles fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ligger väl i linje med våra lokala fullmäktigemål, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Tvarnö (S).

Fokusområden

3

hälsa

Din hälsoresa börjar redan långt innan du är född, och din hälsa är inte bara fysisk. Listan över faktorer som utgör din totala hälsa är lång. Hälsa är ett komplicerat resultat av många samverkande faktorer.

Kan en stad verkligen förbättra din personliga hälsa i en så komplex verklighet? Är det inte ett resultat av personliga beslut?

Vi vill vända den frågan och säga att en stad måste göra vad en stad kan göra för att underlätta sina invånares möjligheter att njuta av ett hälsosamt liv. Exemplen är många: trafiksystem som skiljer mjukt från hårt (människor från bilar) och som blandar lika (människor med människor); underlättar och uppmuntrar naturlig fysisk aktivitet; den motverkar alla tendenser att begränsa ett varierat utbud av näringsrika livsmedelskällor (i vissa länder benämns vissa platser för matöknar, för där finns endast massproducerad skräpmat).

Vi måste även bejaka sociala faktorer. I så kallade blå zoner runt om i världen (Okinawa, Sardinien), som har höga andelar 100 åringar, har sociala faktorer fastslagits av forskare som kritiska för människor att nå höga åldrar. Och de blir inte bara gamla, de mår bra. Orsaken är att den seniora befolkningen är delaktiga i samhället, även i höga åldrar. De blir inbjudna att delta i samhällsaktiviteter och är uppskattade och respekterade.

2

transporter

Transporter är ett så omfattande begrepp att det bör delas in i olika områden; från lokala till långdistans respektive människor och varor.

Hubville-konceptet grundades på idén att en ny hållbar och attraktiv stad utanför storstadsregionerna skulle generera fastighetsintäkter för att bygga infrastruktur för maglev-tåg eller Hyperloop (tåg i nästintill vakuumtomma rör). Ett sådant transportsystem kan användas för både människor och varor.

Långväga transporter för människor är en av de svåraste utmaningarna i övergången till ett hållbart samhälle, eftersom människor vill fortsätta resa mellan olika länder, och luftfarten inte kommer att erbjuda alternativ till fossilt bränsle på flera decennier. Samtidigt kräver övergången till höghastighetståg enorma investeringar och gränsöverskridande samarbeten.

Men är de enda alternativen verkligen maglev, hyperloop eller flyg? Är inte dessa lösningar baserade på gamla tankemönster? För närvarande väger tåg cirka 1 ton per passagerare (maglevs ca hälften). Kanske är det möjligt att utveckla snabba tågtransporter baserat på nuvarande vägnät, med en vikt som är en bråkdel av dagens tåg, och som därför inte skulle vara så dyrt att skapa infrastruktur för? Med bara två säten bredvid varandra kan tågen ha mycket lägre luftmotstånd och fördela vikten över ett längre område. Kanske skulle sådana tåg skapa ett attraktivt alternativ också vid långresor, även om det tar längre tid än flyget.

Hubville-konceptet kommer dock att fokusera på lokala transporter av personer och varor, även om den ekologiska effekten av långa transporter av varor kommer att tas i beaktande.

Den lokala logistiken för varor bygger på förlegade samhällsstrukturer. Det är därför det ekologiska fotavtrycket från ”last mile” har så stor påverkan. Vi tror att det finns effektivare alternativ som fungerar bra för både befintliga och nya städer. Detta är ett av de viktigaste områdena för Hubville för att uppnå ekologisk hållbarhet. Vi ser även den lokala trafikens relation till social hållbarhet, för tänk om transport och stadsplanering kan byggas så att gatorna är tillgängliga för social interaktion?

1

gröna och blå miljöer

I många kulturer beskrivs paradiset som en trädgårdsliknande miljö med frodiga trädgårdar och ett överflöd av porlande färskvatten. Därför är det inte förvånande att välkända städer, listade som vackra och romantiska, har strategier för att inkludera gröna och blå element i stadens utformning. Som alltid är mångfalden i vad vi människor tycker om och betraktar som vacker enorm, en japansk mossträdgård skiljer sig mycket från engelska Sissinghurst, som skiljer sig mycket från Grenadas Al Hambra i nuvarande Spanien.

Hubville-strategin är att ta till sig denna mångfald och presentera olika typer av gröna och blå miljöer, men med en koppling till regionala traditioner och förutsättningar. Vi tror också att dessa miljöer når sin största rikedom när de även delas med andra levande varelser än människor.

4

relationer

Eftersom våra liv har blivit mer uppbokade, har våra världar blivit mindre. Många av oss har hyperfokus på oss själva, vårt arbete och närmaste familj, vilket knappt lämnar energi kvar för att stödja andra relationer: vänner, grannar, äldre eller någon i bekantskapskretsen som är sjuk. Vi har samtidigt blivit mer ihopkopplade på via sociala medier, fast ofta på ett ytligt plan i mindre meningsfulla interaktioner.

Social isolering orsakar stress, ångest och depression. Hur kan tankeväckande stadsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur och interiör design uppmuntra till mer meningsfull social interaktion mellan invånare i en stadsdel eller byggnad? Vilka typer av utrymmen samlar människor och uppmuntrar mer meningsfulla kontakter? Hur kan vi återskapa en känsla av lokalsamhälle i en storstadsmetropol? Genom gemensamma middag? Delade utrymmen? Ett åtagande att vara en del av, att ge och ta emot, via samhällstjänster? Delade trädgårdar? Kan skolklasser undervisas av samhällsmedborgare med expertkompetens, som inte ingår i lärarskrået? Kanske inom programmering, konst eller matlagning?

6

omsorg

Social omsorg, som vård av barn, äldre och funktionshindrade är en av sex viktiga variabler när lyckoindex mäts.

I den senaste World Happiness Report från FN från mars 2019 fick Finland högsta resultat, följt av Danmark, Norge, Island och Nederländerna. Alla fem är välkända för sina väl fungerande formella sociala stödsystem. Sverige hamnade på sjunde plats. Den största förloraren, som snabbt föll i rankningen, var Venezuela, där det sociala stödsystemet håller på att upplösas, orsakat av ekonomisk och politisk oro, följt av social oro och kompetensdränering på grund av att människor lämnar landet.

Utmaningen för de lyckligaste länderna är hur man kan förbättra systemet, ge ännu bättre vård utan att använda ytterligare skattemedel.

I Hubville tror vi starkt att det civila samhället i mycket högre grad kan komplettera de formella sociala stödsystemen. Vi tror nämligen att det är svårt att främja mjuka egenskaper som kärlek, vänskap och tillgivenhet i formella system.

9

cirkularitet

Grundläggande för en cirkulär ekonomi är dess återställande och regenererande förmåga.

Cirkulär ekonomi omdefinierar tillväxtbegreppet. Den frånkopplar gradvis den ekonomiska aktiviteten från konsumtionen av begränsade resurser och designar bort det som idag är avfall och föroreningar. Därigenom vill den cirkulära ekonomin hålla hålla produkter och material i användning för att återskapa naturliga system. Dess fokus är samhällsnytta.

Konceptet betonar nödvändigheten av ett ekonomiskt system som kan genomföras på stora såväl som små företag, för organisationer och individer, globalt och lokalt.

Att byta till cirkulär ekonomi kräver en systemisk förändring för att bygga långsiktig motståndskraft (resiliens).

I en global ekonomisk förändring mot hållbarhet kommer tillämpningen av cirkulära modeller att generera stora affärsmöjligheter, och för samhällen som tar tätpositionen finns en möjlighet att skapa konkurrensfördelar.

Förutom de miljömässiga och ekonomiska aspekterna kommer en cirkulär ekonomi med samhälleliga fördelar, inte minst genom den psykologiska återkopplingen i att behandla naturen med respekt.

Hubville-konceptet handlar om cirkulär ekonomi på lokal nivå och stöder import av produkter och tjänster med lägsta möjliga miljöpåverkan. Vi tror att om vi kan visa på lokal nivå hur det är möjligt att driva ett modernt västerländskt samhälle mot cirkularitet, kan det vara en förebild för cirkularitet i andra samhällen.

Den cirkulära ekonomin stöder en övergång till förnybara energikällor.

5

luft, ljud och ljus

Om vatten är viktigt för överlevnad är luft kanske den enda resurs som kan toppa vatten. Luftbrist dödar dig på några minuter, förorenad luft dödar dig sakta men säkert. Därför är det inte förvånande att vi njuter av känslan av ren frisk luft. Andas frisk luft är som att andas liv.

Lukten är mycket nära besläktad med luft. Vad vi upplever som god lukt eller dålig lukt påverkas av både biologiska och kulturella sammanhang. Lukten i en medeltida stad skulle vara en chock för de flesta av oss. Däremot, att komma in i de svenska städerna Solna eller Sundbyberg när det lokala kaffeföretaget just rostat kaffebönor är ett absolut landmärke i marknadsföring av sensoriska platser.

Slutligen lägger vi ljus och ljud till detta fokusområde. Vi tror att en modern stadsplanerare måste vara uppmärksam på alla sinnen, eftersom de är intrycken som utgör den övergripande stadsupplevelsen. Mörker och total tystnad upplevs sällan i städer idag, trots att de betraktas ha välgörande effekter i många kulturer. Kan vi möjliggöra sådana platser utan att känna obehag och osäkerhet?

10

näringsliv

Vår utgångspunkt är att konkurrenskraft och ett livskraftigt näringsliv hänger ihop med social och ekologisk hållbarhet.

Tidigare flyttade människor till platser där industrier och bruk var lokaliserade. Nu är det människorna som är tillgångarna och där de väljer att bosätta sig skapas arbetstillfällen.

En nyckel för ekonomisk framgång är därför att erbjuda miljöer för människor där de utvecklas som individer och professionellt. Det uppnås bland annat genom att tänja gränserna för social hållbarhet, för vi kommer att behöva förstärka vår förmåga till samarbete och stärka vår kreativa förmåga.

Ekologisk hållbarhet ses hos alltfler storföretag som en strategisk nyckelfråga, men ännu är det ett fåtal som lyckats omsätta det i praktiken. Man är fortfarande fast i gamla affärsmodeller och strukturer.

Den nya generation av millenials ställer dock allt högre krav på företagen. Det räcker inte längre med att erbjuda god lön och stimulerande arbetsuppgifter. Nu ska arbetet dessutom känns meningsfullt och värdeskapande. Många bedömer således att sådana krav på arbetsgivaren blir allt viktigare.

Dessutom ställer vi som kunder allt större krav på leverantörer. Om de inte kan visa att hela leveranskedjan är schysst, kommer vi att välja att gå till någon annan. Vid sidan om det ökar de juridiska kraven på företag att agera inom ekologins gränser.

Slutsatsen är att företag som tidigare haft som syfte att endast maximera aktieägarvärde framöver behöver ta ett större samhällsansvar för att förbli konkurrenskraftiga.

8

kultur

Om du säger Barcelona till människor, inleder många omedelbart en mental resa. De flyttar till Barcelona, ​​i sitt sinne. Omnämnandet av andra välkända städer och platser ger samma effekt. Varför?

Vi vill tro att det inte bara är på grund av det milda klimatet. Istället tror vi att kulturen, atmosfären och möjligheterna att uppleva något som stimulerar varje dag är sådant som människor över hela världen tycker är attraktiva och eftertraktar.

Därför är det viktigt för en modern stad med ambition att skapa en uppmuntrande öppen miljö för en mångfald av kulturupplevelser. Vad som exakt kommer ut ur ett sådant öppet sinne och process är inte för staden att kontrollera, så länge utkomsten är anständig och laglig.

Om utvecklingen är framgångsrik kommer stadens att ges möjligheter att positionera sig med sin blomstrande kulturplattform. Därmed skapar staden vitala sinnebilder för framtida besökare, investerare och invånare, för att inte glömma de positiva effekterna för människor och organisationer som redan är en del av staden.

11

resiliens

Stadens resiliens, dvs robusthet, hamnar alltmer i fokus, särskilt som städer är de platser där de flesta bor. Och urbaniseringstrenden fortsätter.

Städer skulle kunna vara mycket effektiva, men de är inte utformade för att vara robusta, särskilt inte moderna städer där varje aspekt av kostsam resiliens har skrapats bort som onödigt överflödig, för att istället ge plats för smidiga leveranslösningar, baserade på global specialisering och samarbete.

Många städer ligger också nära stigande havsnivåer, vilket gör dem sårbara.

Motståndskraft och resilienta lösningar är hörnstenar i Hubville-konceptet. Vi tror att det behöver investeras mer i lösningar som säkerställer viktiga försörjningsflöden som energi, vatten, avfall och mat, tillsammans med en förmåga att vidta lokala åtgärder för invånarnas säkerhet. Detta innebär att Hubville kommer att tänka mycket off-grid och lokalt utbud för att skapa resilienta kortsiktiga lösningar under perioder av tillfälliga störningar, under uppbyggnad av långsiktigt hållbara system.

Det ovanstående är dock inte en strategi för att skapa en autonom isolerad ö. Globala leveransflöden och samarbete är fortfarande det vi anser är den mest långsiktigt hållbara resilienta lösningen.

7

vatten

Vatten är en av de viktigaste resurserna för överlevnad, i ett kortare perspektiv mycket viktigare än mat. Vatten är också det viktigaste elementet i alla levande livsprocesser, med början med fotosyntesen, att med hjälp av solkraft, i växter, omvandlar vatten och koldioxid till syre och socker, råvarorna för livet.

För ett modernt samhälle, som Hubville är det viktigt att skydda denna värdefulla resurs Vi vill även ta detta några steg längre för att ifrågasätta vad vi använder vatten till? Hur kan vi minimera användningen av en sådan värdefull resurs i situationer där andra alternativ är möjliga och kanske mer resurseffektiva?

14

läromiljöer

Utbildningens paradox är denna – att när man börjar bli medveten börjar man undersöka samhället i vilket man utbildas. ”- James Baldwin

För att möta utmaningarna i ett snabbt och föränderligt samhälle måste vi tänka om utbildning och hur vi förbereder våra barn för jobb och branscher som inte finns ännu. Utbildning måste uppmuntra till kreativ problemlösning, självständigt tänkande och samarbete.

Mot bakgrund av ovanstående skapade Hubville ett skolprojekt som ställer frågor om hållbarhet till skolor för att be dem att brainstorma lösningar. Avsikten med detta är tvådelad: för det första vill vi att barn ska känna delaktighet det samhälle som de ska ärva. För det andra, att en aktiv roll att vara med och forma sin framtid förvandlar den nuvarande passiva ångest och oro till handling som uppmuntrar optimism och konstruktivitet.

Vårt mål är att uppmuntra utmana status quo genom att vara lösningsorienterade i motsats till den ofta skuldbaserade samhällsdebatt som leder till passivitet och ångest.

13

mat & livsmedelsförsörjning

Vissa säger att om vi alla blev veganer skulle världen räddas. Och det är lätt att förstå det argumentet när man tittar på mängden resurser (energi, mark, vatten, bekämpningsmedel etc.) som behövs för att producera 1 kilo protein från nötkött jämfört med 1 kilo protein från bönor.

Utöver det så äter vi mat från hela världen. Det är enkelt att få tag på de flesta ingredienser till det mycket uppskattade thailändska matköket året runt i Stockholm eller de flesta andra platser för den delen, tack vare global handel och mycket väl utvecklade leveransprocesser.

I Hubville tror vi att närhet och relation är utgångspunkten för förståelse och medvetet beteende. Maten smakar bäst om du känner till historien bakom den. Därför har vi åtagit oss att skapa relationer med livsmedelsförsörjningen mellan staden och dess närmaste leverantörer, den omgivande landsbygden, där lokala förhållanden under säsong och traditioner sätter gränserna för vad som kan hittas i den lokala livsmedelsbutiken, som en allmän tumregel. Vi vill inte ta bort tillgången till exklusiv mat från världen om dess ursprung kan garanteras och försvaras.

Vad sägs om nötkött då? Vi behöver djuren, inte så mycket för att äta dem, eftersom vi behöver dem för ett mångsidigt landskap och för att ha den diversitet av växter vi tycker om. Vi borde hedra djuren genom att inte tillverka billiga stapelvaror med nötkött i meterlånga displaydiskar i livsmedelsaffärerna. Priset för den sortens konsumtion faller helt på djuret, som har ett eländigt liv. Och det skadar miljön. Istället vill vi göra nötkött till ett exklusivt köp, som åtnjuts vid speciella tillfällen i mindre mängder, till utmärkt kvalitet med bra ursprung. Det kan säljas av bonden direkt eller i den specialiserade slaktbutiken, men aldrig som stapelvara i livsmedelsaffären.

12

energi

Diskussionen om energi är ofta de olika energikällorna, och naturligtvis förespråkar Hubville hållbara energikällor.

Ytterligare en infallsvinkel är hur det går att skapa resilienta samhällen som klarar vissa minimikrav om den yttre energitillförseln störs, dvs om det finns störningar i det nationella energinätet, har en stad och en kommun förmåga att producera och tillhandahålla energi för att säkerställa att samhället fungerar på en grundnivå. Sådana energikällor är huvudsakligen inom sol, vind och vatten, kanske med energilagring i vätgas.

Energi kan förstås inte uppfattas som gränslös, och eftersom förnybar energi fortfarande är en ändlig, innebär hög förbrukning även av förnybart en undanträngningseffekt mot fossila bränslen.

Att sänka energiförbrukningen är endast delvis ett val som kan göras av konsumenter, företag och civilsamhället. Det handlar framför för samhället att om att underlätta en effektivare energiförbrukning. Ett exempel på det är att använda utrymmen mer effektivt (för att ha mindre ytor att värma/kyla), Ett annat är att bygga infrastruktur för att minska den höga energiförbrukningen inom logistikens ”last mile”.

15

handel & konsumtion

Handel och konsumtion, de två hörnstenarna för mänsklig utveckling, och även de två mest uppenbara orsakerna till den största utmaningen människan står inför, klimatförändringarna.

Vi använder resurser i en takt och skala som inte bara hotar vår existens utan också de flesta andra levande varelser. Ordet omnicid – allt dör – är ett skrämmande ord som beskriver scenariot.

Och ändå är handel fred, människor som interagerar och delar. Konsumtion är tillgång till mat, medicin, kläder, skydd och för att underlätta livet.

Hubville betyder inte slutet på den globala handeln och att konsumtion ska motverkas. Men vi vill göra det lättare för våra medborgare att göra bra medvetna val och aldrig korsa planetens ekologiska gränserna. Produkter och tjänster i Hubville bör alla vara de främsta inom sitt respektive område.

Vi vill också främja nya sätt att konsumera, som upplevelser, se nya saker, träffa intressanta människor, lyssna på musik eller bara göra ingenting, stirra på himlen, njuta av fri tid.

16

boende

Vad är ett bra boende? Är det att ha mycket privat utrymme, att vara nära naturen eller stadspulsen, en lugn miljö eller en plats för social aktivitet? Hur är det möjligt att skapa grundläggande förutsättningar för en livsmiljö som gör oss mer lyckliga och socialt interaktiva och samtidigt är inom planetens ekologiska gränser?

Naturligtvis har alla personliga preferenser, som dessutom varierar över tid. Under en livstid kanske vi startar vårt första vuxna hushåll med en studiolägenhet, medan det växande hushållet behöver mer utrymme, och att sedan igen bo i ett hushåll med minskat utrymmesbehov.

Tänk om våra boenden var möjliga att anpassa till våra förändrade behov och ändå göra det möjligt att bo på samma plats, om du så önskar. En del av vårt koncept är att möjliggöra ett flexibelt personligt utrymme, anpassningsbart till livets olika faser.

En annan viktig del av våra livsmiljöer är möjligheten till sociala interaktioner. Många av oss gynnas av att ha gemensamma sociala utrymmen integrerade till boendet, till exempel middagsrum och hantverksstudios. Sådana gemensamma utrymmen kan ha flera syften under dygnet; kanske är det under dagtid ett klassrum eller ett kafé som under kvällar används för de boendes gemensamma aktiviteter. Eller kanske är det vissa tider en textilaffär som även används som slöjd- och hantverksutrymme.

Vi behöver privata utrymmen, men idag använder vi utrymmen ineffektivt. Finns det utrymmen i ditt hushåll som kan användas mer effektivt? Vi vill möjliggöra anpassning av flexibla hushåll som kan förändras över tid.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Loading...