Delaktiga människor skapar bättre förutsättningar

Vi skapar förutsättningar för ett samhälle där människor känner sig delaktiga, där man samverkar och känner sig trygg, som ger förutsättningar för utveckling och välmående som sociala och professionella individer, ett samhälle som är inom ekologins ramar.

Vi vet att det finns ett behov och en marknad för en sådan livsstil. Genom att skapa attraktionskraft för det ekologiskt och socialt hållbara samhället, tar vi fram en modell som sedan kan skalas om för att passa andra kommuner i Sverige och utomlands. Vi ska leda utvecklingen mot det hållbara samhället och etablera vår verksamhet på flera orter.

Hubville handlar om att kombinera tekniska lösningar och att låta dessa uppmuntra nya beteendemönster. Det handlar även om att utforma nya processer inom bl a konsumtion, livsmedelsförsörjning och transporter, bland annat genom de cirkulära metoder som redan finns utformade.

Hållbar samhällsbyggnad 

Hubvilles hållbara samhällsbyggnad har fokus utanför storstadsregionerna.

Samtidigt med uppförande av nya bostäder och arbetsplatser vitaliseras den befintliga tätorten/staden. Det sträcker sig från några tusen bostäder och uppåt. Det nya stadsområdet syftar till att attrahera nya kompetenser och konkurrenskraft. Här finns en potential som storstadsregionerna inte kan möta.

En livskvalitet vi alla eftersträvar

Både för att erbjuda en annan sorts livskvalitet och för att tillbyggnaden av staden är så pass omfattande i förhållande till den befintliga bebyggelsen att det medges möjligheter att tillämpa genomgripande ekologiska och sociala arbetssätt och strukturer. Genom att skapa attraktionskraft till landsbygden, hoppas vi bli ett föredöme för många mindre kommuners omställningsarbete.

En klimatneutral stad

Hubvilles vision började i uppförandet av en klimatneutral stad i storleken 150.000 – 300.000 invånare. Tanken med en stad i den digniteten är möjligheten att få stor genomslagskraft i strukturer även på ett nationellt plan, exempelvis att främja klimatsmarta nationella transporter, förändrade livsmedelssystem och cirkulära modeller.  

Ekonomisk hållbarhet

För oss är den ekonomiska hållbarheten en naturlig följd av en miljö där människor mår bra, samverkar och utvecklas. Det är grogrunden för en framgång som tar avstamp ur kreativitet och samarbete. Från ett efterfrågeperspektiv är hållbarhet en av de stora megatrenderna, och de som är unga idag kommer att ställa allt högre krav på arbetsgivare, såsom konsumenter och som investerare att företag är schysta. I alla avseenden. Det är framtidens konkurrenskraft, och det är nu de framsynta företagen anpassar sina affärsmodeller.

Den huvudsakliga målsättningen för planering och uppförande av en stad är att vara ett föredöme för befintliga storstäder, i syfte att skifta deras hållbarhetsansats från långsam inkrementell förändring till ett snabbare, mer disruptivt omställningsgenomförande.

Bli delaktig

Ta gärna kontakt med oss om du vill vara delaktig i utformandet av Hubville.